Vstup do klubu

 

        Telefonicky je potřeba dohodnout termín nezávazné schůzky, na které Vám budou vysvětleny všechny podmínky vstupu do klubu. Poté už nic nebrání podepsání příslušných smluv.

 

Výstup z klubu

  

        Služba je koncipována tak, že po ukončení členství (jak řádném, tak předčasném) budou vozy podle předem daných pravidel rozděleny mezi své členy, takže i po ukončení členství zůstáváte stále mobilní. Navíc z KickDown-Club můžete kdykoliv vystoupit bez jakýchkoliv sankcí. Tudíž s touto službou nemáte co ztratit.

 

        Po ukončení členství se vozy rozdělí mezi své členy. Pro zachování maximální spravedlnosti při rozdělování vozů mezi členy je využit systém tzv. peněžních kompenzací. Jelikož každý vůz bude mít při opouštění klubu jinou „aktuální hodnotu“, tak by bylo nespravedlivé dát jednomu členovi dražší vůz a jinému vůz s mnohem nižší hodnotou. To samé je i se samotnými členy klubu, bylo by přeci nespravedlivé dát jednomu odcházejícímu členovi, který najezdil mnohem více kilometrů a v klubu byl o něco delší dobu dražší vůz, než členovi, který jezdil méně, a v klubu strávil kratší dobu (předčasné ukončení členství). 
        Všechny tyto rozdíly mezi členy, i vozy řeší náš systém peněžních kompenzací, který je nastaven tak, aby byl ke všem členům maximálně spravedlivý.

 

        Zjednodušeně lze říci, že „peněžní kompenzace“ je to, že ten který člen klubu měl nadspotřebu v určité hodnotící oblasti (najezdil více kilometrů, na autech udělal více škrábanců atd.), tak při odchodu z klubu zaplatí jinému členovi (který najezdil kilometrů méně, vozy znehodnocoval méně atd.) určitou peněžní kompenzaci. Tato peněžní kompenzace, kterou přímá, či vydává jeden člen klubu druhému je odvislá od průměru celého klubu v různých hodnotících oblastech.

 

Hodnotící kritéria pro peněžní kompenzace:

 

1. Doba trvání členství

 

        Různí členové stráví v klubu různě dlouhou dobu (řádné a předčasné ukončení členství).

Model:

         Podle tohoto modelu je průměrná délka členství všech členů 1,5 roku. Tedy, který člen je v klubu kratší dobu, než je tento průměr a rozhodl by se vystoupit by od ostatních členů měl dostat peněžní kompenzaci podle tohoto vzorce:

                                            x = [(18 - y)  · z]  · 0,40

x= peněžní kompenzace [v Kč]
y= délka trvání členství [v měsících]
z*= znalcem ohodnocená částka za 1 měsíc trvání členství [v Kč]

Pozn.: „0,40“ je váha tohoto kritéria
          „18“ je průměrná délka členství celé jedné kategorie členství

* cena 1 měsíce je určena znalcem, který tuto cenu určuje z původní průměrné ceny a aktuální průměrné ceny všech vozů v jedné kategorii ku průměrné délce členství v dané kategorii.

 

        Tyto peněžní kompenzace nenutí členy klubu k tomu, aby se snažili s vozy najíždět málo kilometrů, nebo odcházet z klubu před dosažením průměrné délky členství. Model peněžních kompenzací věrně kopíruje reálné ztráty hodnoty každého vozu. Je to takový reálný model toho, jak by členové užívali a opotřebovávali vlastní vozy.

 

2. Počet najetých kilometrů

 

        Různí členové po dobu trvání členství najezdí různé kilometry

Model:

  

        Podle tohoto modelu v průměru každý člen najezdí 30.000 km. Tedy který člen po dobu svého členství najezdí méně kilometrů od zbytku klubu dostane kompenzaci podle následujícího vzorce:

                                                    x = [(30000 - y)  · z]  · 0,60

x= peněžní kompenzace [v Kč]
y= počet najetých kilometrů člena [v km]
z*= znalcem ohodnocená částka za 1 km [v Kč]

Pozn.:  „0,60“ je váha tohoto kritéria
           „30000“ je průměr km celé jedné kategorie členství

* cena 1 km je určena znalcem, který tuto cenu určuje z původní průměrné ceny a aktuální průměrné ceny všech vozů v jedné kategorii ku průměru km v dané kategorii.

 

3. Ztráta hodnoty vozů zapříčiněná různě závažnými nehodami

 

        Každý člen klubu po dobu svého členství na vozech udělá nějaké škrábance, nebo vozy znehodnotí nějakou autonehodou. Toto znehodnocování vozů řeší toto hodnotící kritérium

Model:

        Podle tohoto modelu je průměrná ztráta hodnoty zapříčiněná různě závažnými nehodami 7.500 Kč. Tedy člen, který toto kritérium má nižší, než je průměr kategorie by od ostatních členů měl dostat peněžní kompenzaci v následující výši:

                                                    x = 7500 - y

x= peněžní kompenzace [v Kč]
y*= znalcem ohodnocená ztráta zapříčiněná různě závažnými nehodami hodnoceného člena [v Kč]

Pozn.:  „7500“ je průměrná ztráta hodnoty zapříčiněná různě závažnými nehodami za celou jednu kategorii členství

* Tuto ztrátu hodnoty určuje znalec. Lehká autonehoda v řádu několika málo desítek tisíc Kč zapříčiní lehkou ztrátu hodnoty v řádu několika tisíc kč.

 

        Jelikož jsme si vědomi toho, že tento model peněžních kompenzací nemusí být všem na první pohled jasný, tak při jakýchkoliv nejasnosnostech nás neváhejte kontaktovat zde (kontaktní formulář), nebo na telefonním čísle +420.607.214.638.

 

4. Soustavičné zanedbávání vozů členy klubu

 

        Toto „soustavičné zanedbávání vozů členy klubu“ je hodnoceno body, přičemž čím vyšší skoré člen má, tím hůře se k vozům chová z hlediska čistoty. Toto hodnotící kritérium vede členy k určité kultuře čistoty vozů.

Model:

        Podle tohoto modelu jeden člen během doby trvání členství v průměru nasbírá 4,5 bodu. Tedy člen, který po dobu svého členství nasbírá méně, jak těchto 4,5 bodu bude zbytkem klubu vyplacen peněžní kompenzací podle následujícího vzorce:

                                                 x = (4,5 – y) * z

x= peněžní kompenzace [v Kč]
y= počet nasbíraných bodů člena [v bodech]
z*= znalcem ohodnocená částka za 1 bod [v Kč]

* Tuto cenu za 1 bod stanovuje znalec. Na základě několika kritérií, mezi které patří do značné míry subjektivní kritérium (pozn.: jeden bod bude cca 1.000 Kč).
Toto hodnotící kritérium má spíše preventivní funkci, aby si členové nepředávali vozy s nějakým masivním nepořádkem v interiéru. Jak je řečeno výše, snaží se vytvořit určitou "kulturu čistoty vozů".

 

5. Vozy

 

        V předešlých čtyřech bodech byla hodnotící kritéria pro peněžní kompenzace zaměřena na samotné členy. V této části je zjišťována současná hodnota všech vozů v jedné kategorii a zase je vytvořen průměr.

        Různé vozy v jedné kategorii mají různé hodnoty (různou cenu).

Model:

        Předpokládáme, že každý vůz bude ročně ztrácet průměrně 150.000 Kč. Jestliže tedy bude mít každý vůz na vstupu hodnotu 1.250.000 Kč, tak na výstupu po 3 letech bude jeho hodnota činit 800.000 Kč.

 

        Podle tohoto modelu je průměrná cene jednoho vozu 1.025.000 Kč. Tedy jestliže si nějaký člen vybere dražší vůz, tak platí peněžní kompenzaci ostatním členům podle tohoto vzorce:

                                                    x = 1025000 - y

x= peněžní kompenzace [v Kč]
y*= „aktuální cena“ konkrétního vozu (vozu zvoleného členem) [v Kč]

Pozn.:  „1025000“ je průměrná cena všech vozů v jedné kategorii

* Tuto aktuální cenu určuje znalec.

 

        Model po odečtení průměrné hodnoty „Ztráta hodnoty vozů zapříčiněná různě závažnými nehodami“ (7.500 Kč) a průměrné hodnoty „Soustavičné zanedbávání vozů členy klubu“ (4.500 Kč).

 

 

Příklady, jak tento systém funguje v praxi

 

        Zde jsou názorné příklady, jak tento systém peněžních kompenzací funguje v praxi. Tyto příklady vycházejí z modelů, které jsou výše.

Důležité vstupní údaje: - Vstup do klubu = 1.250.000 Kč
                                  - 1 najetý kilometr = 7,5 Kč
                                  - 1 měsíc členství = 12.500 Kč
                                  - 1 bod = 1.000 Kč

1. Člen klubu

 

a) Doba trvání členství:  0 měsíců
b) Počet najetých kilometrů:  0 km
c) Ztráta hodnoty vozů zapříčiněná různě závažnými nehodami:  0 Kč
d) Soustavičné zanedbávání vozů členy klubu:  0 bodů
e) Aktuální cena jím vybraného vozu:  1.250.000 Kč

        Zde je uveden extrémní případ, kdy člen vstoupil, a ihned vystoupil z klubu.


Výpočet:

a) x1 = [(18 - y)  · z]  · 0,40
    x1 = [(18 - 0)  · 12500]  · 0,40
    x1 = 90000 Kč

b) x2 = [(30000 - y)  · z]  · 0,60
    x2 = [(30000 - 0)  · 7,5]  · 0,60
    x2 = 135000 Kč

c) x3 = 7500 - y
    x3 = 7500 – 0
    x3 = 7500 Kč

d) x4 = (4,5 – y) * z
    x4 = (4,5 – 0) * 1000
    x4 = 4500 Kč

x= x1 + x2 + x3 + x4
x= 237000 Kč

Nyní víme, jakou peněžní kompenzaci má tento člen obdržet (237.000 Kč), a jde si vybrat vůz.

Model pro výběr vozů:

        Model po odečtení průměrné hodnoty „Ztráta hodnoty vozů zapříčiněná různě závažnými nehodami“ (7.500 Kč) a průměrné hodnoty „Soustavičné zanedbávání vozů členy klubu“ (4.500 Kč).

  

        Pro zjednodušení budeme brát, že celou částku 237.000 Kč spotřebuje na výběr lepšího vozu, než je průměr.

                                x + průměr = 237000 + 1013000 = 1250000 Kč

        Tento příklad demonstroval to, že když člen vstoupí a ihned vystoupí (například za účelem spekulace vytáhnout z klubu dražší vůz) si ani nepohoršil, ani nepolepšil. Jelikož cena vstupu do klubu = aktuální hodnotě jím vybraného vozu (1.250.000 Kč = 1.250.000 Kč).

  

2. Člen klubu

 

a) Doba trvání členství:  36 měsíců
b) Počet najetých kilometrů:  60.000 km
c) Ztráta hodnoty vozů zapříčiněná různě závažnými nehodami:  0 Kč
d) Soustavičné zanedbávání vozů členy klubu:  0 bodů
e) Aktuální cena jím vybraného vozu:  800.000 Kč

        Zde je uveden případ, kdy člen je v klubu 3 roky (tedy maximální dobu) a s vozy v klubu najezdil 60.000 km (tedy podle modelu pro počet najetých kilometrů odpovídající počet kilometrů pro 3 roky členství)

Výpočet:

a) x1 = [(18 - y)  · z]  · 0,40
    x1 = [(18 - 36)  · 12500]  · 0,40
    x1 = - 90000 Kč

b) x2 = [(30000 - y)  · z]  · 0,60
    x2 = [(30000 - 60000)  · 7,5]  · 0,60
    x2 = - 135000 Kč

c) x3 = 7500 - y
    x3 = 7500 – 0
    x3 = 7500 Kč

d) x4 = (4,5 – y) * z
    x4 = (4,5 – 0) * 1000
    x4 = 4500 Kč

x= x1 + x2 + x3 + x4
x= - 213000 Kč

Nyní víme, jakou peněžní kompenzaci má tento člen vydat, a jde si vybrat vůz.

Model pro výběr vozů:

        Model po odečtení průměrné hodnoty „Ztráta hodnoty vozů zapříčiněná různě závažnými nehodami“ (7.500 Kč) a průměrné hodnoty „Soustavičné zanedbávání vozů členy klubu“ (4.500 Kč).

  

          Pro zjednodušení budeme brát, že celou částkou -213.000 Kč zaplatí svůj dluh klubu, aby si vybral vůz, na který nebude nic připlácet.

                                    x + průměr = - 213000 + 1013000 = 800000 Kč

        Tento příklad demonstroval situaci, kdy si vystupující člen vybral vůz, na který vypotřeboval veškeré své peněžní kompenzace (respektive klubu uhradil svůj dluh za nadspotřebu), a zase si ani nepohoršil, ani nepolepšil, jelikož aktuální cena vybraného vozu je 800.000 Kč, která odpovídá podle modelu pro výběr vozů normálnímu opotřebení po 3 letech a 60.000 km.

 

3. Člen klubu

 

a) Doba trvání členství:  36 měsíců
b) Počet najetých kilometrů:  40.000 km
c) Ztráta hodnoty vozů zapříčiněná různě závažnými nehodami:  9.000 Kč
d) Soustavičné zanedbávání vozů členy klubu:  5 bodů
e) Aktuální cena jím vybraného vozu:  1.013.000 Kč

        Zde je uveden případ, kdy člen ukončuje členství řádně (tedy po 3 letech), najezdí více kilometrů, jak je průměr kategorie, a vozy znehodnocuje a soustavně zanedbává také více, jak je průměr.

Výpočet:

a) x1 = [(18 - y)  · z]  · 0,40
    x1 = [(18 - 36)  · 12500]  · 0,40
    x1 = - 90000 Kč

b) x2 = [(30000 - y)  · z]  · 0,60
    x2 = [(30000 - 40000)  · 7,5]  · 0,60
    x2 = - 30000 Kč

c) x3 = 7500 - y
    x3 = 7500 – 9000
    x3 = - 1500 Kč

d) x4 = (4,5 – y) * z
    x4 = (4,5 – 5) * 1000
    x4 = - 500 Kč

x= x1 + x2 + x3 + x4
x= - 122000 Kč

Nyní víme, jakou peněžní kompenzaci má tento člen vydat, a jde si vybrat vůz.

Model pro výběr vozů:

        Model po odečtení průměrné hodnoty „Ztráta hodnoty vozů zapříčiněná různě závažnými nehodami“ (7.500 Kč) a průměrné hodnoty „Soustavičné zanedbávání vozů členy klubu“ (4.500 Kč).

  

        Nyní budeme brát, že tento vystupující člen se zachová jinak, a svůj dluh –122.000 Kč klubu uhradí v hotovosti, aby si mohl vybrat lepší vůz:

                   x + průměr + 122000 = -122000 +1013000 +122000 = 1013000 Kč

        Tento příklad demonstroval situaci, kdy si vystupující člen vybral dražší vůz (tedy vůz patrně mladší, než 3 roky, a s méně najetými kilometry), u kterého musel doplácet. Tedy uhradil klubu 122.000 Kč (uhradil svojí "peněžní kompenzaci").

Toto byl příklad toho, že členové si vždy nemusejí vybírat jen odpovídající vozy (jak stářím, tak počtem najetých kilometrů), ale ve výběru mají volnou ruku.

  

        Všechny tyto modely jsou pouze pro ilustraci, jak tyto peněžní kompenzace fungují. Tudíž neodpovídají realitě.

 

Model peněžních kompenzací maticově řeší všechny následující problémy:

 

1. Rozdělení vozů mezi vystupující členy

2. Vstup jednotlivých členů do klubu v různá časové období

3. Výstup jednotlivých členů z klubu v různá časová období

4. Generační obměnu jednotlivých vozů (například nové a staré BMW řady 5). Toto maticové řešení dokáže z klubu odstranit staré modely a nahradit je novými